Vilkår Selskapslokale

REGLEMENT FOR LEIE AV LOKALER I NORSK FOLKEHJELP SANDNES

Gjør oppmerksom på at dette er en kladd, og endelig tekst er under utarbeidelse.

1. Huset ligger i et boligstrøk. Leietaker er ansvarlig for ro og orden i henhold til politivedtekter for Sandnes Kommune. Vinduer og dører må holdes lukket samt unngå støy utenfor i forbindelse med røykepauser og avslutning av arrangementet. Arrangementer skal være avsluttet senest kl. 02.00

2. Utleier og leietaker skal skrive leieavtale på eget skjema. Betalingen skjer til konto ************ eller via vipps   senest fem – 5- virkedager før leiedato.

3. Utvask (vask av gulv og toalett) er inkludert i prisen, men leietaker forplikter seg til følgende:

Ved leie fredag eller lørdag, skal leietaker klargjøre lokalene for utvask i henhold til punkter under, senest kl. 11.00 påfølgende dag. 

  • All medbrakt mat/drikkevarer, pynt og søppel skal ryddes og fjernes fra lokalet. 
  • Kjøkken skal være grundig rengjort, og alt av dekketøy skal være satt tilbake i skuffer/skap.
  • Bord, stoler og øvrig inventar skal settes tilbake slik det stod da man ankom lokalet, og gulvene skal være feid og klar for utvask. Bordene vaskes over og stolene settes opp.
  • Ved flytting av bord, må det flyttes av to personer som holder bordene på langsiden og ikke kortsiden.
  • Se over utsiden av huset og sørge for at det ser ryddig ut.
  • Evt. knust servise / skader skal meddeles utleier skriftlig påfølgende dag. 

Dersom ovenstående punkter ikke blir overholdt, holdes leietaker økonomisk ansvarlig for de merkostnader utleier påføres.

Ved leie av lokaler i kontortid, og på kveldstid i mandag til torsdag, må leietaker påregne aktivitet i andre deler av huset.

4. Når lokalene forlates må leietaker forsikre seg om at alle vinduer og dører er forsvarlig låst.

5. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på lokaler og utstyr som voldes i tidsrommet leietaker benytter lokalene. Leietaker skal straks melde eventuell skade til utleier.

6. Leietaker skal være minst 25 år, og har ansvar for henting og disponering av nøkkel etter avtale med utleier. Ved tap av utlevert nøkkel stilles leietaker økonomisk ansvarlig for eventuelt bytte av lås i anlegg eller deler av dette.

7. All bruk av rusmidler er forbudt med følgende unntak: Ved sluttede private selskaper (for eksempel bryllup, bursdagsselskap) kan det nytes alkohol, forutsatt at deltakerne selv har med seg drikkevarer. I slike tilfeller er det ikke tillatt å selge alkohol.  Private, samt lag eller organisasjoner som ønsker å servere eller selge alkohol, må søke om, og få innvilget, ambulerende skjenkebevilling. Slik søknad sendes til Sandnes kommune på eget skjema som fås ved henvendelse til kommunen.  Det er ikke tillatt for personer under 18 år å drikke alkohol på huset.

8. Dersom leietaker skal benytte lokalets audiovisuelle utstyr, skal dette avtales på forhånd. Det er egen rubrikk for dette i leieavtalen. Leietaker er ansvarlig for utstyret, og for at det brukes slik det er ment å brukes. Ved feil / uansvarlig bruk, stilles leietaker økonomisk ansvarlig for utstyr som blir ødelagt.

9. Utleier er uten ansvar for eiendeler som leietakerne mister.

10. Røyking er ikke tillatt inne.

11. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets rømningsveier, og til enhver tid vite hvor mange som er tilstede. Maksimum tillatt antall personer er ???

12. Medlemmer i Norsk Folkehjelp Sandnes kan leie klubbhuset til reduserte priser til egne, private arrangementer. Medlemspris gjelder ikke ved leie der medlemmer er «mellommann».

13. Overnatting er ikke tillatt.